RU  ENG  LV 

 

Profesonālās ievirzes izglītībaPROFESIONĀLĀS  IEVIRZES  IZGLĪTĪBAS  PROGRAMMA „DEJA” kods 20V 212 10

Programmas mērķi:

  • nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi programmas mācību priekšmetos, veicināt muzikālo spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanos dejā un mūzikā atbilstoši uzņemšanas prasībām horeogrāfijas profesionālās vidējās izglītības programmā;
  • attīstīt dejas pamattehniku, kustību koordināciju, emocionāli-tēlaino izteiksmīgumu, plastiku, dejas izpildījuma kultūru, muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu;
  • sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos dejas žanros, stilos, horeogrāfu un komponistu daiļradē, apgūt pamatterminoloģiju horeogrāfijā un mūzikā.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība – 4 klases pamatizglītības programmā.

Mācību ilgums izglītības programmā 5 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Mācību programmā jāapgūst šādi mācību priekšmeti:

1.klasē (5.kl.)

klasiskā deja, ritmika, vēsturiskās dejas, klavierspēle, vingrošana;

2.klasē (6.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, vēsturiskās dejas, klavierspēle, vingrošana;

3.klasē (7.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, vēsturiskās dejas, klavierspēle, vingrošana;

4.klasē (8.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, raksturdejas, latviešu deja, klavierspēle, vingrošana;

5.klasē (9.kl.)

klasiskā deja, mācību prakse, raksturdejas, laikmetīgā deja, klavierspēle, vingrošana.

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumus klasiskajā dejā, ritmikā, vēsturiskajās dejās, latviešu tautas dejās, raksturdejās, laikmetīgajā dejā, klavierspēlē.  

Audzēkņu skatuves prakse tiek organizēta saistībā ar mācību plānu un ietver mācību praksi (mācību stundās) un skatuves praksi (koncertos un izrādēs, skolā un teātrī).

Skatuves praksē Latvijas Nacionālās operas izrādēs piedalās sekmīgākie 1.klases (sākot no 2.semestra) – 5. klases audzēkņi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

Tālākās izglītības iespējas:

  • turpināt izglītību horeogrāfijas profesionālās vidējās izglītības programmā „Deja”;
  • izglītoties dažāda veida kultūrizglītības profesionālās pilnveides programmās.

 
      Atpakaļ